עובר בירושה: איך מתבצעת חלוקת עזבון?מה קורה עם הכסף, הנכסים והחיסכון בקרנות פנסיה וקופות הגמל של אדם לאחר פטירתו? מדריך מקוצר

Shutterstock

ירושה של אדם שנפטר – חלוקת עזבון – הוא נושא טעון עבור מרבית המשפחות, ולמרות שלא נעים לעסוק במותו של אדם, כדאי מאוד להכיר את הכללים והחוקים הנוגעים לחלוקת הכסף והנכסים כדי למנוע בלבול בין בני משפחה וקרובים, ואף לתכנן באופן יעיל את דרכי החלוקה של הנכסים השונים.

בכתבה זו נסקור בקצרה מה כולל עזבון מבחינת החוק, על פי מה הוא מחולק ואיך מתייחסים לנכסים כמו קרן פנסיה או קופת גמל בחלוקת העזבון.

ראשית, מה זה עזבון ומה הוא כולל?

עזבון הוא שם כולל לכל נכס חומרי או פיננסי שהשאיר אחריו המנוח, ושתחת החוק יחולק ליורשיו. חשבונות בנק כלולים בעזבון, וכך גם נדל"ן שהיה בבעלות המנוח וכל חפץ אחר החל מפריטי בית פשוטים ביותר ועד לתכשיטים יקרים.

עם זאת, חסכונות פיננסיים מסוג מסוים, אף שהם רשומים על שם המנוח כבעל הזכות על הכספים, אינם כלולים בעזבון שלו. החוק מחריג מתכולת העזבון שלושה סוגי נכסים: כספים שיש לשלם במקרה של חוזה ביטוח או בעקבות חברות בקופת גמל או בקרן פנסיה.

החלק הזה חשוב לציון מכמה סיבות – ראשית, פעמים רבות מדובר בחלק הארי של נכסי המנוח: קרן פנסיה יכולה להיות הנכס בעל השווי הרב ביותר בעיזבון. בנוסף, מכשירי החיסכון האלה לרוב כוללים בתוכם ביטוחים שנהפכים רלוונטיים בעת מות החוסך. בהמשך נעסוק באופן ההורשה של כספי הפנסיה.

על פי מה מתבצעת חלוקת עזבון?

שני תרחישים עיקריים קובעים כיצד יחולקו נכסי העזבון. בתרחיש הראשון, המנוח ערך צוואה לפני מותו, שבה הוא קובע כיצד יחולקו נכסיו. צוואה היא מסמך חוקי מחייב, שלרוב נערך בליווי עורך דין המתמחה בדיני ירושה. בצוואה מפורטים כלל נכסי האדם שעל שמו היא נכתבת, וכיצד הם יחולקו ליורשיו. במקרה שישנה צוואה, היא המסמך היחיד הקובע את גורל הנכסים.

בתרחיש השני, המנוח לא ערך צוואה לפני מותו. במצב זה, נכסי המנוח יחולקו בין יורשיו החוקיים, לפי צו ירושה. זהו מסמך שמנפיק הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים על פי בקשת בעלי עניין בנכסי המנוח (יורשים, עורך דין וכדומה). הצו מורה על חלוקת הנכסים בין היורשים החוקיים ומציין את שיעור הירושה שעליהם לקבל (רק את האחוז, ולא את היקף הנכסים עצמו).

במקרה כזה החוק מגדיר כי זכות הראשונים בירושה תתחלק שווה בשווה בין בן/ת הזוג של הנפטר ובין ילדיו. אם למנוח אין בן/בת זוג או ילדים, נחלק העיזבון בין יתר קרובי משפחתו של המנוח, ובהיעדרם עובר לניהול האפוטרופוס הכללי.

מה קורה עם חסכונות הפנסיה?

נשאלת, אם כן, השאלה מה קורה עם החסכונות הפנסיוניים לאחר שהחוק קבע כי הכספים שהצטברו בהם ושיש לשלם עקב מותו של המנוח, אינם חלק מהעיזבון? ובכן, כספים אלו לא ישולמו באופן אוטומטי ליורשים שנקבעו בצוואה או על פי דין, אלא למי שנקבעו על ידי המנוח כמוטבים ברישומי הגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני, או לפי הגדרת השאירים בתקנון הגוף או על פי חוק. ככלל, כל עמית זכאי לקבוע מול הגוף המנהל את מוטביו למקרה פטירה והם אלו שיקבלו את הכספים שנותרו בקרן או ככספי ביטוח לפי העניין.

אך גם בתוך החסכונות הפנסיונים עצמם קיימים הבדלים באופן הטיפול בסוגייה זו. ננסה לבחון כל מקרה לגופו.

חלוקת כספי הנפטר בקרן פנסיה

על מנת להבין מי זכאי לרשת את הכספים שנצברו בקרן פנסיה, יש להבחין בין שני מצבים – פטירה לפני יציאה לפנסיה ואחריה.

במקרה של פטירה לפני יציאה לפנסיה, הכסף שנצבר בקרן (הן תגמולים והן פיצויים) יועבר כקצבה חודשית לשאירים של המנוח כפי שהם מוגדרים בתקנון קרן הפנסיה. אלה יהיו לרוב בני הזוג, לרבות ידועים בציבור, ילדים עד לגיל 21 וכן הורים נתמכים בהתאם לתקנון הקרן. האלמנה תהא זכאית לקבלת קצבה לכל ימי חייה, כאשר קיימת תקופת הבטחת תשלומים מינימלית של לפחות 240 קצבאות (ולא יותר מגיל 87 של האלמנה). במקרה של מות האלמנה במהלך תקופת ההבטחה, היורשים שלה יהיו זכאים לקבל בתשלום חד פעמי את הסכום המהוון של יתרת הקצבאות שלא נוצלו.

בהעדר שאירים, ניתן יהיה לשלם את הסכום באופן חד פעמי למוטבים שנבחרו על ידי החוסך ואם אין מוטבים, הכסף יועבר ליורשים שהוגדרו על פי צו קיום צוואה או בצו הירושה על פי דין. 

במקרה של פטירה לאחר יציאה לפנסיה, מסלול הפרישה שנבחר בעת היציאה לגמלאות יגדיר תשלום מסוים מהקצבה החודשית בפנסיה לבן/ת הזוג של המנוח (בשיעור של בין  30% ל-100% מהסכום). חלק נוסף מבחירת מסלול הפרישה, שהוא אופציונלי, כרוך בבחירת תקופת הבטחת תשלומים המגדירה את משך הזמן המינימלי שבו תתקבל את הקצבה. אם המבוטח נפטר לפני סיום תקופה זו, ויש בת זוג, היא תמשיך לקבל את הקצבה שהיה מקבל ולאחר תום התקופה הזו, את השיעור שהוגדר לה במסלול הפרישה.

לדוגמה, אם לפנסיונר יש קצבת זקנה בסך של 10,000 ₪ לצד מסלול פרישה שבו הגדיר שיעור של 60% לאלמנה וכן תקופת הבטחה של 240 חודשים. אם נפטר אחרי 40 חודשים, אלמנתו תקבל סכום של 10,000 ₪ לחודש עד תום 240 החודשים ולאחר מכן סכום של 6,000 ₪ למשך שארית חייה. אם האלמנה הולכת לעולמה לפני תום התקופה, אז היורשים שלה יקבלו סכום חד פעמי מהוון של יתרת הקצבאות. 

אם לנפטר לא היו שאירים, המוטבים שהוגדרו בפוליסה, או בהיעדרם היורשים, יקבלו את סך הקצבאות שנותרו עד תום תקופת התשלום בסכום חד פעמי.

חלוקת כספי הנפטר בקופת גמל

על מנת להבין מי זכאי לרשת את הכספים שנצברו בקופת גמל, יש להבחין בין שני המרכיבים של סכום החיסכון – כספי תגמולים למול כספי הפיצויים.

את אופן חלוקת כספי הפיצויים קובע חוק פיצויי פיטורים 1963. על פי חוק זה, את כספי הפיצויים של המעסיק האחרון של המנוח (אצלו היה מועסק בזמן מותו), יורשים השאירים שלו כפי שהם מוגדרים על פי החוק – בני זוג לרבות ידועים בציבור וכן ילדים עד גיל 21 ו/או בני משפחה נתמכים. במקרה של מוות, הפיצויים ישולמו כסכום חד פעמי לשאירים (כספי פיצויים של מעסיקים קודמים, ישולמו למוטבים או בהיעדרם, ליורשים החוקיים, כמו כספי התגמולים). 

כספי התגמולים בקופת גמל ככלל ילכו למוטבים שנבחרו על ידי החוסך ובמקרה של מוות, הכספים יעברו כסכום חד פעמי לידיהם. במידה והחוסך לא מינה מוטבים, לכספי התגמולים יהיו זכאים היורשים על פי צו קיום הצוואה או ליורשים על פי דין. לשם כך חשוב לעדכן מעת לעת את המוטבים בקופה, בעיקר לאחר שינויי סטטוס משפחתי, כמו גירושין, כדי לוודא שהם תואמים את הרצון העכשווי של החוסך.

בפני המוטבים בקופת הגמל ישנן מספר אפשרויות למימוש הכספים. האפשרות הראשונה היא משיכת הכספים בסכום חד פעמי פטור ממס על הרווחים עד 3 חודשים ממועד הפטירה (יש מקרים בהם אם העמית נפטר לאחר גיל 75, כספים תחת קצבה מוכרת יהיו חייבים במס נומינלי של 15% על הרווחים).

אפשרות שניה במסגרת תיקון 8 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, מאפשרת העברת כספים מקופת הגמל על שם המנוח לקופת גמל חדשה על שמם. הכספים שהופקדו בחשבון החדש יהיו נזילים למשיכה בכל עת ופטורים ממס על הרווחים, למעט רווחים חדשים שיהיו חייבים במס של 25% על הרווח הריאלי. כמו כן יהיה ניתן לקבל אותם בגיל 60 כקצבה פטורה ממס.

לסיכום

חוקי העזבון בישראל קיימים, אם כן, כדי להבטיח מעבר הון ונכסים בצורה חלקה במקרה פטירה. אך האחריות מוטלת גם על בעל הנכסים – לערוך צוואה, למנות נאמן אם צריך ולדאוג לעדכון זהות המוטבים בקרן הפנסיה וקופת הגמל אחת לכמה זמן, בהתאם לסטטוס המשפחתי. למרות הנושא הטעון, שני צעדים פשוטים יהפכו את המצב לבהיר: ערכו צוואה, ובדקו האם בחיסכון הפנסיוני שלכם מוגדרים המוטבים הרלוונטיים.

* אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח


 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה